ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

www.ubilus.com, www.digitrack.gr, www.homidus.com

& ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Το πρωτότυπο κείμενο της παρούσας συμφωνίας-σύμβασης έχει συνταχθεί στα ελληνικά. Στο βαθμό που οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας έρχεται σε διένεξη με την ελληνική έκδοση, η ελληνική έκδοση υπερισχύει.

1. Γενικοί Όροι Πρόσβασης και Χρήσης

Η UBILUS  (εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία») δημιούργησε τους διαδικτυακούς τόπους www.ubilus.com, www.digitrack.gr, www.homidus.com  (εφεξής χάριν συντομίας “Sites”), προκειμένου να προσφέρει στους χρήστες πληροφορίες αναφορικά με τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες και προϊόντα. Η πρόσβαση και χρήση των Sites προϋποθέτει την τήρηση των παρόντων όρων, τους οποίους ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Η πρόσβαση και χρήση των Sites συνεπάγεται ότι ο χρήστης έχει κατανοήσει πλήρως του παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να τροποποιεί τα Sites καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να προσθέτει, τροποποιεί ή /και να αφαιρεί οιαδήποτε πληροφορία παρέχεται ή υπηρεσία ή προϊόν που τυχόν προβάλλεται μέσω αυτού, να τροποποιεί την μορφή, τα εργαλεία πρόσβασης και χρήσης αυτού, να προσθέτει ή/ και να αφαιρεί πληροφορίες ή υπηρεσίες ή προϊόντα. Περαιτέρω δικαιούται να μεταβάλει, τροποποιεί, ανανεώνει τους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης, χωρίς προειδοποίηση, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση το παρόν για οιαδήποτε τυχόν τροποποίηση, προσθήκη, επικαιροποίηση κλπ.

Οι πληροφορίες και υπηρεσίες στις οποίες έχει πρόσβαση και δύναται να κάνει χρήση ο χρήστης των Sites δεν απευθύνονται σε ανήλικους. Σε περίπτωση ωστόσο που ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν και κάνουν χρήση των Sites, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

 

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα πνευματικά δικαιώματα του εν γένει Περιεχομένου (πχ κώδικες, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ), που έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί στα Sites από τον Διαχειριστή αυτού, προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στον εκάστοτε δικαιούχο αυτών. Σε κάθε περίπτωση το λοιπό περιεχόμενο των Sites, ενδεικτικά διακριτικά γνωρίσματα, εμπορικά σήματα, κείμενα, ανηρτημένα αρχεία, προϊόντα, κατά παραγγελία συστήματα ασφάλειας, παρακολούθησης και συναγερμού κλπ, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει, αποθηκεύσει, τροποποιήσει, αναπαράγει, μεταδώσει, αναμεταδώσει, διανείμει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, ολόκληρο ή μέρος του περιεχομένου των Sites,  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εκχώρηση των απαιτούμενων δικαιωμάτων από την Εταιρεία ή οιονδήποτε άλλο δικαιούχο πνευματικών δικαιωμάτων.

3. Πρόσβαση και χρήση περιεχομένου

Η πρόσβαση και χρήση των Sites, γίνεται μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με χρηστά και συναλλακτικά ήθη και τους παρόντες όρους και κατά τρόπο που να μην καταργεί, περιορίζει ή/και εμποδίζει τη πρόσβαση και χρήση αυτού από τρίτους. Ο χρήστης των Sites, υποχρεούται να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να προκαλέσουν βλάβη ή εν γένει δυσλειτουργίες σε αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν θα κάνει χρήση των Sites, προκειμένου: α) να παραπλανήσει ή να προξενήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο βλάβη σε τρίτο και δη ανήλικο, β) να αποκτήσει, να μεταδώσει ή /και καθ’ οιονδήποτε τρόπο να αναρτήσει περιεχόμενο (ξένο προς τα Sites,) που προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων και παραβιάζει την ιδιωτική ζωή και εν γένει δικαίωμα τρίτου, έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, γ) να προξενήσει βλάβη στις υπηρεσίες, στα προϊόντα και στην φήμη της Εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Εταιρείας, δ) να εγκαταστήσει και να δημιουργήσει με οποιονδήποτε τρόπο και τεχνικό μέσο, μη εγκριθείσες διαφημίσεις, αυτόματα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα (spams) και οποιαδήποτε μορφή προώθησης ανεπιθύμητου περιεχομένου, ε) να αναρτήσει το σύνολο ή μέρος του Περιεχομένου του www.ubilus.com σε έτερους διαδικτυακούς τόπους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, blogs κλπ, στ) να εγκαταστήσει και να δημιουργήσει με οποιονδήποτε τρόπο και τεχνικό μέσο που περιέχει προγράμματα ιών, κώδικες, αρχεία, προγράμματα κλπ που καταστρέφουν, περιορίζουν την λειτουργία του δικτύου στο σύνολό του, καθώς και οιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση και χρήση των Sites.

Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης προς τους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης των Sites, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώνει την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική ζημία και περαιτέρω η Εταιρεία δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να διακόψει την πρόσβαση στα Sites σε χρήστη, ο οποίος έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους πρόσβασης και χρήσης.

Τα Sites, χρησιμοποιούνται σε βάση «ως έχει» (“as is”) και «ως διατίθεται» (“as available”) και ο χρήστης δεν δύναται να τροποποιήσει το περιεχόμενο αυτών ή να προβεί σε διαδραστική χρήση. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια στην πρόσβαση και χρήση των Sites και προκειμένου το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτά να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, αληθείς, έγκυρες και επίκαιρες. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο των Sites. Συνεπώς δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή τρίτου για οποιαδήποτε ζημία η οποία τυχόν απορρέει  ή σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση των Sites, ή/και την αδυναμία παροχής των πληροφοριών που διατίθενται στον χρήστη ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στις πληροφορίες ή/και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προβάλλονται μέσω των Sites, μοναδικό σκοπό έχουν να ενημερώσουν τον χρήστη για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προβάλλονται μέσω των Sites, στην πλειονότητά τους δεν είναι τυποποιημένα αλλά κατασκευάζονται και εγκαθίστανται κατόπιν παραγγελίας, ο χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία προκειμένου να λάβει περαιτέρω και ειδικότερες πληροφορίες. Ομοίως οι πληροφορίες που περιέχονται στα Sites, αναφορικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν καθ’ οιοδήποτε τρόπο εγγύηση για την λειτουργία  αυτών.

Τα Sites δύναται παραπέμπουν μέσω συνδέσμων σε έτερους διαδικτυακούς τόπους καθώς και σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social media) μέσω links, hyperlinks ή διαφημίσεις άλλων διαδικτυακών τόπων, οι πάροχοι των οποίων έχουν την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και το εν γένει περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών τόπων, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρείας. Συνεπώς, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάζει προσεκτικά και να κάνει χρήση των ως άνω διαδικτυακών τόπων σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους χρήσης αυτών και να επικοινωνεί με τους παρόχους αυτών για τυχόν προβλήματα ή έτερα ζητήματα που προέκυψαν κατά την πρόσβαση και χρήση αυτών.

Σε περίπτωση που τα Sites διαθέτουν υπηρεσία συγγραφής και αποστολής σχολίων από τον χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να εκφράζεται ευπρεπώς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και να μην προβαίνει σε κρίσεις που θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων. Ο χρήστης συναινεί ρητώς και αποδέχεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτο κρίση της να αναρτά και συνεπώς δημοσιοποιεί, τα εν λόγω σχόλια στην ιστοσελίδα της καθώς και σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τυχόν σχολίων.

 

5. Προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση IP, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 

6. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση,  αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση,  διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και  καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

 

7. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας:

α. Δε συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies παρακάτω.

β. Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής Φόρμας Επικοινωνίας, συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες, όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

γ. για τη χρήση του προγράμματος DIGITRACK, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, μόνον τα στοιχεία αυτά που έχουν συμφωνηθεί με τους πελάτες μας κατά την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή αποδοχής της προσφοράς που κάναμε, με σκοπό την εκμετάλλευση των στοιχείων αυτών από τους ίδιους (τους πελάτες)

8. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών των ηλεκτρονικών ιστότοπων Sites και ιδίως για α) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου β) την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών, προώθηση προϊόντων, περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα και υπηρεσίες, ε) για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων έναντι των συμβάσεων-συμφωνιών που έχουμε συνάψει με τους πελάτες μας

 

9. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών του ιστότοπου γίνεται είτε στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε στηρίζεται στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη.

Για τα Δεδομένα σας που σχετίζονται με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και την χρήση Cookies το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται στη δική σας συναίνεση.

 

10. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

 

11. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Server για την αποθήκευση των δεδομένων σας, ο οποίος εδρεύει στη Γερμανία ( www.hetzner.com ).

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδομένων πληροφοριών και δεδομένων.

Εντούτοις, η εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

 

12. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Τα δεδομένα που αφορούν τις θέσεις οχημάτων, προσώπων μέσω GPS διαγράφονται αυτόματα με την πάροδο ενός μηνός από τη στιγμή της δημιουργίας τους. Άλλα δεδομένα που αφορούν σταθερά στοιχεία των πελατών μας, διατηρούνται όσο διάστημα προβλέπεται από την ισχύ της εκάστοτε σύμβασης με τους πελάτες και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής ή κατόπιν γραπτής απαίτησης από τον πελάτη.

 

13. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Εφαρμόζουμε επίσης διαδικασίες, για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε εικαζόμενη παραβίασης της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα ειδοποιήσουμε εσάς και την αρμόδια Αρχή για εικαζόμενη παραβίαση της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όταν μας υποχρεώνει ο νόμος να το πράξουμε.

14. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

 

15. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Λέσβου 3 , 12351, Αγία Βαρβάρα) είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ubilus.com) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα:

• στείλτε e-mail, καλέστε ή στείλτε επιστολή στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@ubilus.com

• δώστε μας αρκετές πληροφορίες προς ταυτοποίησή σας,

• προσκομίστε έγγραφα προς απόδειξη της ταυτότητας και της διεύθυνσης μονίμου κατοικίας σας (ένα αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας και ένας πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφελείας), και

• ενημερώστε μας για το ποιες πληροφορίες αφορά το αίτημά σας.

Στις περιορισμένες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και μεταβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία, ανά πάσα στιγμή. Για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ubilus.com. Από τη στιγμή που θα λάβουμε ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχε συμφωνηθεί αρχικά, εκτός και εάν έχουμε νομιμοποιητική βάση για αυτό από το νόμο.

16. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

 

17. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 6946465434

 

18. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

 

19. Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;

Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών.

 

20. Ασφάλεια Δικτύου – Cookies

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και ασφάλεια του Δικτύου της. Διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να διακόπτει οποτεδήποτε προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τιμήματος των Sites  για λόγους συντήρησης, ή αναβάθμισης του Δικτύου ή για οποιονδήποτε έτερο λόγο κρίνεται αυτό απαραίτητο και ο χρήστης αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία, προερχόμενη από τη πρόσβαση και χρήση των Sites, την αδυναμία πρόσβασης σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή κακή ποιότητα λήψης του περιεχομένου αυτού.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των Sites από ιούς (virus, worm, trojanhorses κλπ), δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς ή άλλα ως άνω παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς ο χρήστης οφείλει, προ της πρόσβασης και χρήσης των Sites, να διαθέτει εγκατεστημένο εν ισχύ σύστημα προστασίας της αρεσκείας του προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή του (πχ. απώλεια δεδομένων κλπ).

Τα Sites μπορεί να χρησιμοποιούν cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, – χωρίς μέσω αυτών να αποκτάται πρόσβαση και συνεπώς γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αποθηκευμένου αρχείου στον υπολογιστή στον οποίο εγκαθίστανται- και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες το περιεχόμενο των Sites, είναι χρήσιμο ή δημοφιλές. Ο χρήστης δύναται να ρυθμίσει τον διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση.

 

21. Καταχώρηση Στοιχείων – Αποστολή Ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Όταν ο χρήστης υποβάλει ή εισάγει περιεχόμενο ή πληροφορίες στους διαδικτυακούς τόπους των Sites, παρέχει αυτομάτως ανέκκλητη, παγκόσμια, για απεριόριστο χρονικό διάστημα και ατελώς άδεια στον διαχειριστή των διαδικτυακών τόπων των Sites, να δημοσιεύσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τροποποιήσει, διανείμει το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες παγκοσμίως. Ο χρήστης βεβαιώνει και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει την ανωτέρω άδεια στον διαχειριστή των διαδικτυακών τόπων των Sites. Περαιτέρω ο χρήστης υποβάλλοντας ή εισάγοντας περιεχόμενο ή πληροφορίες στα Sites, δίνει ρητή άδεια και συναινεί να του αποστέλλονται ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (newsletters), την οποία μπορεί να ανακαλέσει αποστέλλοντας ή εισάγοντας σχετική γνωστοποίηση στο www.ubilus.com.

 

22. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

23. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

24. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας

Η Εταιρεία είναι Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι  Λέσβου 3, 12351 Αγία Βαρβάρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946465434 δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): info@ubilus.com.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@ubilus.com.

 

25.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Παρέκταση Αρμοδιότητας

Οι παρόντες όροι πρόσβασης και χρήσης των διαδικτυακών τόπων των Sites, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την πρόσβαση και χρήση των Sites σύμφωνα με τους παρόντες όρους, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά καθ’ ύλην τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

26. Επικοινωνία

Για κάθε τυχόν διευκρίνιση σχετική με την πρόσβαση και χρήση των Sites οι χρήστες δύνανται να επικοινωνούν με την Εταιρεία, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λέσβου αρ.3, 123 51 Αγία Βαρβάρα, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ubilus.com

 

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην ίδια διεύθυνση ανωτέρω, αν έχετε ερωτήσεις για την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή για τα στοιχεία που διατηρούμε και σας αφορούν.

 

                                                                                                                Αθήνα, 20 Μαίου 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ DIGITRACK

1. Γενικά

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (εφεξής «όροι») θα εφαρμόζονται σε όλες τις παραγγελίες που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν από εσάς για οποιοδήποτε αντικείμενο, υπηρεσία ή συνδρομή που παρέχεται σε εσάς από τον διαδικτυακό ιστότοπο www.ubilus.com ή μέσω μιας άλλης εφαρμογής ή συσκευής, ή εξοπλισμού και οι όροι αυτοί εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες, συσκευές, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

•             α) Εξοπλισμός

•             β) Πρόγραμμα

•             γ) Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν ξεχωριστά ή μαζί, υπηρεσίες στο διαδίκτυο, υπηρεσίες σχετικές με τοποθεσία, υπηρεσίες δεδομένων, υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, κλήσεων, υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, υπηρεσίες ευκολότερης αναζήτησης οντοτήτων, δεδομένου ότι κάθε μέρος θα χρησιμοποιεί ορθώς στη συσκευή το λογισμικό DIGITRACK. Το DIGITRACK αποτελείται από έναν Server με αδιάλειπτη λειτουργία, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη συνολική διαχείριση ανταλλασσόμενων πληροφοριών και την αποθήκευσή τους για περαιτέρω επεξεργασία (δεν απαιτείται εγκατάσταση και χρέωση στον πελάτη, αφού είναι εγκατεστημένος από την UBILUS.)

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να :

1. εγκαταστήσει το λογισμικό στο προσωπικό του κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να προβάλλει σε ψηφιακό χάρτη τις θέσεις άλλων Tracking Devices ή και κινητών τηλεφώνων, καθώς και το σύνολο των δυνατοτήτων του προγράμματος μέσα από ένα user friendly περιβάλλον. Το ίδιο το κινητό μπορεί να παίξει τον ρόλο του tracking device και να μεταφέρει και άλλες πληροφορίες στο κεντρικό σύστημα.

2. δημιουργήσει έναν προσωπικό λογαριασμό για την είσοδό του στην εφαρμογή WEB, μέσω της οποίας θα εμφανίζονται οι προσωπικές του συσκευές GPS TRACKING.

3. αγοράσει συσκευές GPS TRACKING, που μπορούν να υποδεικνύουν τη θέση τους στο κινητό τηλέφωνο του πελάτη ή στην εφαρμογή στο WEB.

Η εφαρμογή DIGITRACK προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και αποτελούν νομικά δεσμευτική σχέση μεταξύ του κατόχου της άδειας και της UBILUS. Ο κάτοχος της άδειας θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του DIGITRACK μόνο εάν διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους. Η αποδοχή των όρων ορίζεται σαν υπογραφή σύμβασης.

Εάν δεν συμφωνεί ή δεν είναι διατεθειμένος να δεσμευθεί από αυτούς, μην εγκαταστήσει την εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, συσκευές ή/και να την διαγράψει άμεσα και να μην την χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Οι όροι αυτοί εμφανίζονται κατά την αρχική εκτέλεση του προγράμματος στο κινητό και στην αρχική σελίδα του προγράμματος στο WEB.

Στον κάτοχο με την πώληση οποιουδήποτε GPS TRACKING DEVICE και το αντίστοιχο πακέτο κινητής τηλεφωνίας που θα αγοράσει από την UBILUS ή με την καταβολή μιας ετήσιας συνδρομής για τη χρήση του Server – χωρίς την αγορά κάποιου GPS TRACKING DEVICE, από εξουσιοδοτημένο διανομέα της UBILUS, παραχωρείται αυτόματα μία άδεια χρήσης του Λογισμικού ή/και των δεδομένων, πληροφοριών, λειτουργιών ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, που του αποστέλλεται, διατίθεται και παρέχεται μέσω της εφαρμογής DIGITRACK.

Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται από την UBILUS και παρέχεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω και εφ’ όσον ο/η χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης και λειτουργίας του.

Οι παρόντες όροι είναι πλήρως συμβατοί και εναρμονισμένοι με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και αναγνωρίζεται το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή των νέων όρων.

2. Το Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Το σύστημα DIGITRACK αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση για τον προσδιορισμό θέσης οντοτήτων, όπως ανθρώπων, οχημάτων, εμπορευμάτων, κατοικίδιων. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των φορητών διαδραστικών συσκευών (κινητών, laptop, κλπ) που είναι συμβατές με τις πλέον πιο σύγχρονες συσκευές εντοπισμού θέσης (GPS), να ενημερώνουν τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο (real time) (ελάχιστη περίοδος ανά 20 δευτερόλεπτα, δυνατή και ανά δευτερόλεπτο). Η χρήση των κινητών τηλεφώνων δίνει την επιπλέον δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών καθώς και την ανταλλαγή θέσεων, μηνυμάτων και πληροφοριών, όπως σε ένα προηγμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος του συστήματος DIGITRACK είναι η ψυχαγωγία, η ανταλλαγή μηνυμάτων και αποστολή και λήψης τοποθεσίας. Εφόσον για τη λειτουργία του DIGITRACK χρησιμοποιηθεί λογισμικό πέραν εκείνου, το οποίο ανήκει στην UBILUS, είτε προτείνεται από εμάς είτε το εγκαταστήσει ο κάτοχος της άδειας με δική του πρωτοβουλία, για το εν λόγω περιεχόμενο αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης, ο φορέας και ο πάροχος που το καθιστά διαθέσιμο.

3. Ορθή χρήση

Ο κάτοχος και χρήστης του συστήματος DIGITRACK, θα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση των λειτουργιών του και θα πρέπει να παρέχει την ρητή και αμετάκλητη συναίνεση του (ή με την άδεια και γνώση του κηδεμόνα του/ της ή δικαστικού συμπαραστάτη) ώστε να κάνει χρήση του λογισμικού. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί από τον χρήστη, αφού ακολουθήσει τις οδηγίες- βήματα προς εγκατάσταση του. Οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησης της εγκατάστασης του λογισμικού, απόπειρα αποσυμπίλυσης, αποσυναρμολόγησης, διάσπασης κρυπτογράφησης αποτελεί μη ορθή χρήση και απαγορεύεται ρητά, ενώ παράλληλα απαλλάσσει πλήρως την UBILUS από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος. Το σύστημα DIGITRACK δεν αποτελεί συσκευή εντοπισμού οντοτήτων αλλά αποτελεί συσκευή προσδιορισμού θέσης τους (εφόσον έχει ενεργοποιηθεί) και ως έχει θα χρησιμοποιείται. Ο χρήστης που παρέχει την συναίνεση του/της για τον προσδιορισμό της θέσης του/της ή των περιουσιακών του στοιχείων, παρέχει τις σχετικές πληροφορίες ως προϋπόθεση για την ενεργοποίηση λειτουργιών της εφαρμογής και των λειτουργιών του λογισμικού.

4. Εγγραφή

Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρμογή μόνο εάν έχει εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας μας, ενώ πληροί τα όρια ηλικίας, ήτοι άνω των 18 ετών. Για την εφαρμογή στο κινητό, θα ζητηθεί αρχικά από τον κάτοχο και χρήστη να δηλωθεί ο αριθμός του κινητού του. Στη συνέχεια θα αποσταλλεί αυτόματα από το πρόγραμμα, ένα SMS από το κινητό του κατόχου προς το ίδιο το κινητό. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει αυτόματη επαλήθευση της γνησιότητας του αριθμού του κινητού. Για την εφαρμογή στο WEB, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας χρήστη, δηλώνοντας Ονοματεπώνυμο, Username, Password και email. Στη συνέχεια αποστέλλεται αυτόματα από τον Server στο email του χρήστη ( που δηλώθηκε ανωτέρω ) , ένα mail μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό που δημιούργησε.

Η εφαρμογή στο κινητό, χρησιμοποιεί τον ήδη εγκατεστημένο τηλεφωνικό κατάλογο στο κινητό του χρήστη, για τους εξής λόγους:

•             – Για ενημέρωση για το ποια επαφή απέκτησε την εφαρμογή DIGITRACK και ποια επαφή την χρησιμοποιεί ήδη.

•             – Για δυνατότητα κλήσεων μεταξύ των επαφών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή DIGITRACK

•             – Για επαφές που έχουν την εφαρμογή DIGITRACK, να τους δίνεται η δυνατότητα να μοιράζονται πληροφορίες, στοιχεία, τις θέσεις τους για τον εντοπισμό τους

Μέρος του τηλεφωνικού καταλόγου που επιλέγει ο χρήστης και σχετίζεται με την επικοινωνία του με άλλες επαφές, αποθηκεύονται στον Server για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη (όποτε ο ίδιος επιθυμεί). Τα μηνύματα που αποστέλλει κάθε χρήστης σε οποιονδήποτε άλλον, κρυπτογραφούνται και στη συνέχεια μεταφέρονται μέσω του Server στον παραλήπτη. Εάν ο παραλήπτης είναι εκτός δικτύου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τότε τα μηνύματα αποθηκεύονται προσωρινά στον Server και αποστέλλονται στον παραλήπτη, όταν αυτός βρεθεί εντός δικτύου. Στη συνέχεια διαγράφονται από τον Server. Οι θέσεις των trackers και των κινητών αποθηκεύονται στον Server για διάστημα μέχρι 3 μηνών προκειμένου να είναι διαθέσιμα στον χρήστη, όταν αυτός το ζητήσει, μέσω της διαδικασίας του Ιστορικού. Άλλες πληροφορίες που παρέχουν τα trackers πέραν της θέσεως, αποθηκεύονται στον Server για διάστημα μέχρι ενός μηνός, οπότε και διαγράφονται.

5. Διαδικασία Εγκατάστασης

Μόνο η ενδεδειγμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης, ενεργοποιεί το λογισμικό σύμφωνα με την λειτουργία για την οποία έχει προοριστεί και ενεργοποιεί τους παρόντες όρους καθώς και τις εγγυήσεις λειτουργίας του. Σύμφωνα με αυτές, εφόσον ο χρήστης είναι συνδεδεμένος/ η και ακολουθεί τα βήματα σταδιακά όπως εμφανίζονται στην οθόνη, η εφαρμογή θα εγκατασταθεί άπαξ. Ανά χρονικά διαστήματα, θα εμφανίζονται ειδοποιήσεις προκειμένου, με τη σύμφωνη γνώμη του χρήστη και την αποδοχή του, να γίνονται βελτιώσεις και αναβαθμίσεις του λογισμικού. Με την εγγραφή του χρήστη και κατόχου της άδειας, στην ιστοσελίδα www.ubilus.com, συμφωνεί:

•             Α. Να παρέχει ακριβείς, αληθείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό του.

•             Β. Ότι δεν θα χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε σκοπό διαφορετικό από αυτόν που αρχικά προορίζεται το λογισμικό, με οποιονδήποτε τρόπο που βλάπτει, μειώνει ή το καθιστά λιγότερο αποτελεσματικό. Επιπλέον, δεν θα χρησιμοποιεί το λογισμικό προκειμένου να μεταφέρει αρχεία που περιέχουν ιούς, Trojans, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα.

•             Γ. Δεν παρέχεται ουδεμία εγγύηση στην αδιάκοπη λειτουργία, χωρίς κενά, διακοπές ή/και παρεμβολές στο λογισμικό. Συγκεκριμένα η UBILUS δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν διακοπή λειτουργίας της εφαρμογής, όταν εκείνη συνδέεται με διακοπές λειτουργίας ή απώλειας σήματος ή μη κάλυψης του Δικτύου κινητής τηλεφωνία σε συγκεκριμένες περιοχές ή και χρονικά διαστήματα και τυχόν προβλήματα, τα οποία θα προκύψουν εξ αυτών και θα αφορούν τη σχέση του χρήστη με τον παροχέα του.

6. Αξία, Χρεώσεις και Πληρωμή

Χρεώσεις αναλόγως της επιλογής του χρήστη : 1. Αγορά GPS TRACKING DEVICE από το e-shop της UBILUS. Αξία ανάλογη της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης πρέπει να δηλώσει στην UBILUS, το IMEI του κινητού τηλεφώνου που θα εγκαταστήσει την εφαρμογή, ώστε να του ενεργοποιηθεί η δωρεάν πρόσβαση. Βάσει της ποσότητας των GPS TRACKING DEVICES που αγοράζονται, παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε ίδια ποσότητα κινητών τηλεφώνων.

2. Κατέβασμα της εφαρμογής στο κινητό και χρήση του από τον πελάτη δωρεάν για ένα μήνα από την ημερομηνία εγκατάστασης και εκτέλεσης. Στη συνέχεια, ο πελάτης δύναται να διαγράψει την εφαρμογή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τη χρήση του 1 μηνός ή να προπληρώσει τη συνέχιση της λειτουργίας για ένα έτος, καταβάλλοντας μία ετήσια συνδρομή του ποσού των 10 ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ). Και στην περίπτωση αυτή ο χρήστης πρέπει να δηλώσει στην UBILUS, το IMEI του κινητού τηλεφώνου που εγκατέστησε την εφαρμογή, ώστε να του ενεργοποιηθεί η πρόσβαση.

3. Παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να του προσφερθεί δωρεάν η ετήσια συνδρομή των 10€, εάν επιλέξει να αγοράσει το πακέτο κινητής τηλεφωνίας που θα του προσφέρει η UBILUS. Με το ρυθμό που αποστέλλονται τα δεδομένα στον server, ένα πακέτο των 100 MB/μήνα καλύπτει τις ανάγκες της εφαρμογής, χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτό ο όγκος δεδομένων των χαρτών που – όπως είναι αυτονόητο – μπορεί να αυξήσει τον απαιτούμενο όγκο δεδομένων. Για τον λόγο αυτό και εφόσον υπάρχει σύνδεση WIFI το σύστημα υποστηρίζει την λήψη χαρτών μέσω WIFI και παράλληλα τη δυνατότητα αποθήκευσης χαρτών στην SD ( σε προγενέστερο χρόνο ). Να επισημανθεί ότι απαιτείται διαφορετική κάρτα SIM για κάθε GPS TRACKING DEVICE και για κάθε κινητό τηλέφωνο.

7. Πολιτική επιστροφής

Προϋποθέσεις Επιστροφής

• Πρόβλημα στο Προϊόν (DOA): Πραγματοποιούμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους πριν την αποστολή κάθε παραγγελίας. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή αρκεί η επιστροφή να γίνει εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος (DOA) και με την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί μετά από τον τεχνικό έλεγχο ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση, το προϊόν θα αντικαθίσταται με νέο εφόσον είναι διαθέσιμο ή άλλο ιδίων ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της εταιρείας να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, ή το προϊόν έχει πουληθεί σε ειδική τιμή, ή είναι παλαιότερης τεχνολογίας κλπ. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας ή επιστροφή χρημάτων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

• Αλλαγή γνώμης: Ο καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει απευθείας από την UBILUS, απλά και μόνο λόγω μεταμέλειας (αλλαγή γνώμης, απόφασης), υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

• Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, στην έδρα της εταιρείας UBILUS.

• Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (as new) όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ, τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.).

• Για να γίνει δεκτή επιστροφή θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς. Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα πρέπει απαραίτητα να επιδεικνύεται η σχετική απόδειξη πληρωμής που εκδίδεται.

• Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή επιστροφή προϊόντος ο καταναλωτής δικαιούται είτε να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων είτε να λάβει πίσω μετρητά, εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά. Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής του κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ:

• Συνδρομές. Η εταιρεία UBILUS έχει την υποχρέωση να ενεργοποιήσει την ετήσια συνδρομή, που έχει προπληρώσει ο πελάτης ( λαμβάνοντας από τον πελάτη τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της συνδρομής). Σε καμία περίπτωση δεν έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το αντίτιμο που καταβλήθηκε για την συνδρομή, εάν ο πελάτης θελήσει να διακόψει τη συνδρομή.

• Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η UBILUS, κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι o καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.

• Η UBILUS διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να καταργεί ή να τροποποιεί την πολιτική επιστροφών της, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα της.

• Η πολιτική επιστροφών της UBILUS δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

8. Ανωτέρα Βία

Ανωτέρα βία σημαίνει συνθήκες που εμποδίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της UBILUS βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, οι οποίες δεν είναι εντός του εύλογου ελέγχου της UBILUS, συμπεριλαμβανομένων και αργών ή/ και καθυστερημένων παραδόσεων και των ελλιπών παραδόσεων από την UBILUS που απορρέουν από συνθήκες πέραν του εύλογου ελέγχου της UBILUS. Σε περίπτωση κατάστασης ανωτέρας βίας, όλες οι υποχρεώσεις της UBILUS αναστέλλονται. Σε περίπτωση που η περίοδος κατά την οποία η UBILUS δε μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της, λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας, διαρκεί περισσότερο από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, και τα δύο μέρη θα δικαιούνται να λύσουν τη σύμβαση αγοράς, εγγράφως, χωρίς να απαιτείται να καταβάλλουν αποζημίωση οποιασδήποτε φύσεως, η οποία να απορρέει ή να σχετίζεται με την λύση αυτή.

9. Cookies

Το site της εταιρείας μας χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο μέσω της πλοήγησης στο Διαδίκτυο και είναι απαραίτητα ώστε να είναι πιο εύκολη και άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Η δυνατότητα διαγραφής είναι δυνατή από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται. Πιθανή διαγραφή των cookies μπορεί να επιφέρει διαγραφή των στοιχείων και του ιστορικού του χρήστη.

10.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της θέσης, ο χρήστης και δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επιλέξει την αποστολή της θέσης του προς τους χρήστες που επιθυμεί και ότι συμφωνεί, χωρίς καμία επιφύλαξη, για τον εντοπισμό της θέσης του.

Η UBILUS δεν θα αποκαλύπτει πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, τον λογαριασμό του και την θέση του. Εφόσον δεν γίνεται αποκλειστική χρήση από τον δικαιούχο και τον κάτοχο της άδειας, ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία μας για διαρροή προσωπικών στοιχείων και δεδομένων.

11.Απόρρητο

Η UBILUS χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου της άδειας, ή σχετική δικαστική εντολή.

12.Περιορισμένη Ευθύνη

Η UBILUS δεν δύναται και δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα λειτουργούν κατά τρόπο που στερείται σφαλμάτων. Επιπλέον δεν εγγυάται ότι κάθε παρεχόμενη πληροφορία είναι πάντοτε ακριβής.

Υπολογιστικά σφάλματα ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την χρήση συστημάτων πλοήγησης όπως αυτά που οφείλονται σε τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες, ή/και ελλιπείς πληροφορίες, εσφαλμένα στοιχεία, δυσλειτουργία του δικτύου.

Σφάλματα εντοπισμού ενδέχεται να προκληθούν στην περίπτωση της μη επιμελούς χρήσης του λογισμικού, κακοδιαχείρισης της συσκευής, αποφόρτισης μπαταρίας κλπ.

Σφάλματα λειτουργίας του λογισμικού ενδέχεται να εμφανιστούν μη τηρώντας τους όρους της ορθής χρήσης.

Η ευθύνη της UBILUS για τον Εξοπλισμός και τα Εξαρτήματα, και ότι δε θα παρουσιάζουν κατασκευαστικά ελαττώματα, ισχύουν υπό την προϋπόθεση πως τα ανωτέρω θα λειτουργούν υπό συνήθεις συνθήκες χρήσης και λειτουργίας.

Η UBILUS δεν παρέχει ουδεμία επιπλέον εγγύηση πέραν των όρων που περιγράφονται ανωτέρω.

Η UBILUS και κάθε προμηθευτής του λογισμικού-εξοπλισμού αποποιείται οποιωνδήποτε άλλων όρων ή εγγυήσεων, ρητούς, υπονοούμενους, ή εκ του νόμου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και όχι λεπτομερώς οποιωνδήποτε άλλων εγγυήσεων, υπονοούμενων ή μη, λοιπών υπηρεσιών, επιμέλειας, αποτελεσματικότητας, ακρίβειας, ή πληρότητας, αναφορικά με τα προϊόντα, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας στην επιτυχή εύρεση οντοτήτων.

13.Επίλυση Διαφορών

Κάθε αξίωση που μπορεί να έχει απέναντι μας ο εκάστοτε κάτοχος της άδειας και η οποία μπορεί να προκύπτει από την παρούσα συμφωνία και από τη χρήση των προϊόντων μας προς πώληση, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια των Αθηνών και το εφαρμοζόμενο στην παρούσα ελληνικό δίκαιο.

14.Απορίες

Σε περίπτωση που υπάρχουν οποιεσδήποτε απορίες, προτάσεις, παράπονα αναφορικά με τις υπηρεσίες μας, το λογισμικό, τεχνικοί μας μπορούν να βοηθήσουν επικοινωνώντας στο (+30) 6946465434 Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την λειτουργία του λογισμικού και των συσκευών, παρακαλώ να αποσταλούν στο info@ubilus.com